„Nechtěli jste hledat patriarchát?“ aneb krátký úvod do matriarchátu

Co se vám vybaví, když se řekne matriarchát?

Já si vždycky vzpomenu na své oblíbené hodiny dějepisu, kde jsme se učili o prvobytně pospolné společnosti. V tomto primitivním společenském zřízení prý všichni uctívali ženy, což údajně dokazovaly sošky extrémně vyvinutých, obézních ženštin. 

A všichni si určitě vybavíme, že matriarchát nahradil kdysi v mladší době kamenné vývojově pokročilejší patriarchát.

Jenže bylo tomu opravdu tak? Nikdo samozřejmě přesně neví.

V doslovném překladu z řečtiny znamená matriarchát vládu matky. Často bývá uváděn jako zrcadlový obraz patriarchátu, kde absolutisticky vládne otec – muž.

Jako první přišel s teorií matriarchátu v moderním kontextu v roce 1861 švýcarský historik Johann Jakob Bachofen v knize Das Mutterrecht (Mateřské právo).

Bachofen popsal jako jedno z nejranějších období lidských dějin dobu mateřského práva, v níž ženy hrály hlavní roli. Tehdejší společenství se vyznačovala rovností všech lidí (vůdčí funkce však zastávaly ženy), nepodmíněnou láskou, promiskuitou, silnou vazbou k přírodě, a především posvátným poutem mezi matkou a jejím dítětem.

Jeho kontroverzní teorie inspirovala mnohé, včetně obou zakladatelů marxismu, Karla Marxe a Bedřicha Engelse (což také vysvětluje, proč jsme se kdysi o matriarchátu učili jako o vědecky prokázaném období lidské historie).

Engels Bachofenovu teorii dále rozvinul v knize Původ rodiny, soukromého vlastnictví a státu (1884). Za nejstarší formu rodiny prohlásil skupinová manželství, která fungovala podobně jako primitivní komunismus. Děti patřily ženám, které o ně pečovaly společně, což jim dodávalo sílu a moc nad muži.

Engels identifikoval „historickou porážku ženského pohlaví“, k níž došlo v dobách, kdy se rozšířilo farmaření a pastevectví. Muži začali shromažďovat soukromý majetek – nářadí, pozemky, dobytek a později i svoje děti – a ženy zotročili v striktně monogamních svazcích. Nastalo období práva otcovského neboli patriarchát.

Dnešní badatelé se nemohou shodnout ani na tom, zda matriarchát někdy existoval, ani na jeho přesné definici. My jsme si ho proto pro potřeby naší knihy definovali velmi jednoduše. Matriarchát pro nás prostě znamená, že ženy mají ve všech sférách života oproti mužům navrch: ovládají rodinu, finance, majetek i veřejný život včetně politiky.

Sociální antropologové popisují kulturní tradice, jež ženy nějakým způsobem zvýhodňují, většinou specifičtějšími výrazy:

Matrilineární systém

Venuse s dcerouCharakterizuje společenskou strukturu, která zahrnuje buď matrilineární jméno, nebo matrilineární dědictví, často obojí.

Matrilineární jméno

Příjmení či klanové jméno dostávají děti po matce. Opakem je náš systém patrilineární, v němž se tradičně jmenujeme po otci.

Matrilineární dědictví

Rodinný majetek a tituly se dědí v ženské linii a často (ale ne vždy) po přeslici (z matky na dceru). Opakem je patrilineární dědictví, kde se většinou dědí po meči (z otce na syna).

Matrifokální rodina

Žena má v rodině hlavní slovo, stará se o děti i rodinné peníze. Otec v rodině hraje druhé housle.

Matrilokální rezidence

Muž se po svatbě stěhuje do rodinného domu svojí ženy.

A ještě perlička na závěr. Pokud chcete zjistit, v jakém společenském zřízení dnes žijeme, zkuste si do seznamu zadat slovo „matriarchát“.

Matriarchat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *